สวดมนต์

ที่นี้บราซิล เป็นทหารห้ามตื่นสาย เสธ์กำลังสวนมนต์ อยุ่ จบ3 โหด ดุ ฮา